Авторизация
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
м. Кропивницький
м.Кропивниций вул. Шульгиних 38
(0522) 24-27-97
31079861@mail.gov.ua

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
м. Кропивницький

МЕНЮ

ПРОЗОРІСТЬ ЗАКЛАДУ

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4

п/інд. 25006 м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 38

e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

телефон: 24-27-97, 32-14-91;

НАКАЗ 25.06.2020 року № 166

Про результати самооцінювання

На виконання плану роботи школи, відповідно до здійсненого само оцінювання освітніх та управлінських процесів у школі (Довідка додається), на підставі рішення Педа-гогічної ради Протокол № 14 від 10.06.2020 року

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам директора Бакликовій Н.М., Марченко І.В. та Новіцькій Н.Я.:

1.1. Протягом 2020-2021 н.р. вживати заходи щодо розбудови внутрішньої системи за-безпечення якості освіти, здійснення самооцінювання освітніх та управлінських процесів;

1.2. Зорієнтувати роботу педагогічних працівників під час навчальних занять на вико-ристанні компетентнісного підходу, здійснення наскрізного виховного процесу;

1.3. Вносити корективи до стратегії розвитку закладу освіти відповідно до актуальних проблем

2. Заступнику директора з г/р Давиденко Л.М.:

2.1. Контролювати дотримання санітарних вимог щодо облаштування та утримання приміщень школи (належний повітряно-температурний режим в кабінетах, чистота в навчальних кабінетах, спортивній залі, їдальні, належне утримання туалетних кі-мнат).

2.2. Забезпечувати в санітарних кімнатах постійну наявність засобів гігієни (туалетний папір, мило).

2.3. З метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці і створення нового сучасного освітнього простору здійснити косметичні ремонти протягом літ-нього періоду.

2.4. Здійснити роботи по благоустрою території школи;

2.5. Запланувати роботу по створенню ігрового майданчика для учнів початкової шко-ли.

3. Інженеру з охорони праці Головатюк А.В.: 3.1. Розробити та обговорити з працівниками алгоритм дій у разі нещасного випадку;

3.2. Проводити навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, по-жежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;

4. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Бакликовій Н.М., Марченко І.В.:

4.1. Сприяти проходженню підвищення кваліфікації для педагогічних працівників зо-крема щодо протидії та попередження булінгу в закладах освіти; надання домеди-чної допомоги; роботи вчителів з дітьми з особливими освітніми потребами.

4.2. При складанні розкладу уроків враховувати санітарно-гігієнічні норми.

4.3. Створювати умови для добровільної сертифікації педагогічних працівників

5. Педагогічним працівникам:

5.1. Неухильно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, норм педагогічної етики та поваги до гідності й прав здобувачів освіти;

5.2. Активно формувати в учасників освітнього процесу свідому громадянську позицію, негативне ставлення до проявів корупції

5.3. Брати участь у розробці документів, які визначають стратегію розвитку закладу освіти, регламентують роботу освітнього закладу;

5.4. Активно використовувати протягом уроків технічне, лабораторне обладнання та наочність;

5.5. Сприяти формуванню в учнів відповідального ставлення до навчання.

6. Класним керівникам:

6.1. Продовжити роботу з попередження булінгу та інших форм насилля, створення мо-рально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових за-нять;

6.2. Долучати здобувачів освіти до створення "Правила поведінки учнів";

6.3. Ознайомити учнів з планом заходів із запобігання та протидії булінгу;

6.4. Приділяти більшу увагу позакласній роботі з учнями, проводити заходи для згур-тування класного колективу;

6.5. Формувати під час освітнього процесу культуру здорового харчування;

6.6. Проводити роботу щодо інформування здобувачів освіти про можливість звернень до керівництва закладу.

7. Завідувачам навчальними кабінетами оновити правила поведінки в кабінетах під час навчальних занять.

8. Інженеру-електроніку Копотію В.О. встановити на комп'ютерах у кабінетах інформа-тики програми-фільтри, що унеможливлюють доступ до сайтів небажаного змісту.

9. Практичному психологу Коваленко М.В. та соціальному педагогу Раєвій О.Я.:

9.1. Здійснювати належну системну роботи з адаптації та інтеграції учнів і педагогів до освітнього процесу;

9.2. Систематично проводити роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству шляхом діагностування, індивідуальної роботи, проведенню тренінгових занять;

9.3. Продовжувати профілактично-просвітницьку, корекційно-розвивальну роботу з учасниками освітнього процесу;

9.4. У холі школи розмістити "Скриньку довіри та побажань";

9.5. Провести психолого-педагогічний семінар на тему «Вплив стилю педагогічного керівництва на формування сприятливого психологічного клімату в класному колективі та розвиток ефективних, комунікативних компетентностей педагога»

10. Завідуючій бібліотекою Тараненко В.М.:

10.1. Здійснювати пошук проєктів та взяти в них участь з метою залучення коштів для осучаснення бібліотеки та створення нового освітнього простору;

10.2. Працювати над створенням у бібліотеці нового освітнього простору у стилі інформаційно-ресурсного центру;

10.3. Спланувати проведення бібліотечних уроків, спрямованих на формування соціальної та культурної компетентностей учнів.

10.4. Розпочати роботу над створеннями бази даних електронних книг;

11. Відповідальній за харчування Марченко І.В. урізноманітнити асортимент страв примі-рного двотижневого меню за рецептурним збірником Є.Клопотенка та покращити якість готової продукції;

12. Педагогу-організатору Василенко О.В.:

12.1. Розробити інформаційні стенди "Правила для учнів", "Академічна доброчесність", "Стоп булінг" тощо та розмістити їх вестибюлі школи.

12.2. Залучати запрошених гостей до заходів щодо формування негативного ставлення до корупції;

13. Збільшити тривалість перерв.

14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

ДОВІДКА

за результатами самооцінювання освітнього середовища, освітніх та управлінських процесів за 2019-2020 н.р.

Під час спостереження за освітнім середовищем з’ясовано, що у цілому в школі створено безпечні умови навчання та праці, переважна кількість учнів задоволені або пе-реважно задоволені освітнім середовищем, більше половини учнів стверджують, що вони у школі почувають себе безпеці та здебільшого у безпеці. Приміщення чисті, охайні та недоступні для сторонніх осіб (більшість батьків здо-бувачів освіти задоволені облаштуванням території, чистотою навчальних кабінетів, їда-льні, туалетних кімнат; 64% опитаних учнів задоволені чистотою приміщень);у приміщені школи дотримуються температурного режиму. Потребує облаштування ігровий майданчик для учнів початкових класів. Приміщення їдальні, столи, лавки, місця для видачі готових страв чисті, їх регуля-рно миють; організація харчування у школі сприяє формуванню культури здорового хар-чування в учнів, більшість опитаних батьків здобувачів освіти задоволені якістю харчу-вання. У школі дотримано питний режим (майже у кожному навчальному кабінеті наявна бутильована вода, переварена вода є постійно у достатній кількості у приміщенні їдальні); Наявні необхідні для реалізації освітньої програми навчальні кабінети та примі-щення; в кабінетах підвищеного ризику оприлюднено правила поведінки під час навчаль-них занять, проте вони потребують оновлення. Для реалізації освітнього процесу наявне достатнє навчально-методичне та техніч-не забезпечення (89,3% навчальних кабінетів обладнані технічними засобами навчання) У деяких класах кількість учнів перевищує гранично допустиму наповнюваність; у 4 класах є диспропорція у кількості здобувачів освіти на паралелі. З учнями та працівниками закладу відповідальні особи проводять інструктажі щодо алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій; у школі реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації. Педагоги ознайомлені з нормативно-правовими доку-ментами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому; педагогі-чні працівники, адміністрація школи здійснюють заходи щодо запобігання порушення правил поведінки. Наявна інформація про правила поведінки здобувачів освіти, План за-ходів із запобігання та протидії булінгу оприлюднені на сайті школи. Для 1-2 класів пра-вила поведінки розміщені на рівні зорового доступу дітей у класних приміщеннях. Проте в коридорах бракує інформаційних стендів, що висвітлюють Правила поведінки для учнів, інформацію щодо попередження булінгу. У закладі проводиться систематична робота щодо адаптації учнів до освітнього процесу (переважна більшість батьків вважають, що у дітей ніколи не виникали проблеми з адаптацією в школі). Психолог школи щорічно здійснює діагностування учнів 1, 5 класів на предмет адаптації до освітнього процесу. Питання адаптації розглядали на засіданнях педагогічної ради (протокол № 3 від 16.10.2019). Аналіз відповідей батьків учнів дає підс-тави стверджувати, що діти охоче йдуть до школи; розклад занять в основному задоволь-няє здобувачів освіти; переважна більшість учнів відвідує шкільну бібліотеку для отри-мання необхідних підручників (43,5%), у той же час значна кількість учнів взагалі не від-відують бібліотеку. Водночас є потреба в удосконаленні освітнього середовища школи: постійному забезпеченні санітарних кімнат засобами гігієни (туалетного паперу, мила); проведенні ремонтних робіт у майстернях, евакуаційних виходах, коридорах, харчоблоці, їдальні школи; переобладнання та модернізація харчоблоку та їдальні, урізноманітнення асортименту страв примірного двотижневого меню за рецептурним збірником Є.Клопотенка та покращення якості готової продукції; встановлення на комп'ютерах у кабінетах інформатики програм-фільтрів, що унеможливлюють доступ до сайтів небажа-ного змісту; оприлюднення правил поведінки для учнів, інформації про академічну доб-рочесність, булінг тощо. Створення у бібліотеці нового освітнього простору в стилі інфо-рмаційно-ресурсної кімнати. Протягом року було проведено анкетування учнів щодо вивчення оцінки ними якості освітніх послуг, які надає наша школа. В результаті моніторингу можна стверджувати, що учні на достатньому рівні оцінюють створені умови перебування та комфорту у школі. Розклад занять який наявний у закладі, більшу частину учнів задовольняє, але учні 10 класу та 9-Б прагнуть до парних уроків та посилаються на надмірну завантаженість під час занять. Уявлення щодо благоустрою закладу майже по всім показникам є достатнім, а саме: чистота навчальних кабінетів, туалетних кімнат, їдальні, спортивної зали. Більшою мірою не задовольняє учнів температурний режим у закладі. Єдиний показник щодо благоустрою закладу, який вимагає покращення – облаштування території навколо школи. Харчування, яке забезпечує шкільна їдальня, учні оцінили на достатньому рівні та зазначали , що їжа смачна та корисна. Близько 15% учнів не харчуються у шкільній їдаль-ні, тому це завадило вивести даний показник на високий рівень. У переважній більшості школярі засвідчують, що вчителі, класні керівники регулярно інформують про правила охорони праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Педагогічна діяльність педагогічних працівників базується на використанні су-часних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Педагогічні працівники планують свою діяльність , аналізують її результативність. Календарно-тематичні плани синхронізовані з освітньою програмою закладу. На основі анкетування учнів можна стверджувати, що вчителі під час проведення уроків та в позаурочний час використовують мультимедійне обладнання, комп'ютерну техніку та програми, інтернет, візуалізацію корисної інформації; в меншій мірі використо-вують наочність та лабораторне обладнання. Педагогічні працівники беруть участь у реалізації індивідуальних освітніх траєкто-рій для учнів, які навчаються за індивідуальною програмою та інклюзивною формою осві-ти. Як демонструють результати анкетування, більшість педагогічних працівників ді-ють на засадах педагогіки партнерства, співпрацюють з батьками здобувачів освіти з пи-тань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв'язок. Під час дії карантину у закладі було запроваджено використання електронного щоденника на плат-формі «Моя школа». Результати анкетування показують, що учні володіють поняттям академічної доб-рочесності і знають наслідки недотримання даних етичних принципів та визначених зако-ном правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання. На достатньому рівні учні отримують інформацію щодо важливості дотримання академічної доброчесності. Достатній рівень, з тенденцією до високого, має показник відчуття безпеки у на-вчальному закладі. Так, близько 90% учнів зазначили, що в достатній кількості отримують інформацію від класних керівників, практичного психолога про булінг, кібербулінг. Учні також зазначають, що в їхньому шкільному житті були випадки булінгу, але, в переважній більшості їх було усунено з допомогою вчителів та розгляду ситуації шкільним психоло-гом. Більшість випадків, які було зазначено учнями, як прояви булінгу – мали характер конфлікту, непорозумінь та прагнення до лідерства. В переважній більшості учні прагнуть самі вирішити непорозуміння, але перевагу надають зверненням до класного керівника. Дані звернення в більшій мірі мають результат, деякі конфліктні ситуації продовжуються і потребують вирішення. Учні ознайомлені з правилами поведінки, які діють у школі, та в переважній біль-шості, їх дотримуються. В свою чергу права школярів у закладі дотримуються на достат-ньому рівні. Аналіз анкет показав, що учні в більшій мірі відчувають підтримку, повагу, отри-мують допомогу від вчителів, але учні 9-х класів потребують підвищення відчуття парт-нерських стосунків з вчителями. Як зазначають учні, вчителі закладу постійно інформують їх про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, але в більшій мірі це відбувається на основі звернення до вчителя. У більшості випадків оцінювання навчальних досягнень вчителі здійснюють справедливо. На думку учнів, головною метою оцінювання є визначення рів-ня їх знань, умінь і навичок. Близько половини школярів зазначило, що успіх у навчанні залежить від їх особистої наполегливості та мотивації батьків, інша половина – від рівня викладання навчального предмету. Менше половини учнів відчувають відповідальність стосовно навчання та школа сприяє її формуванню; близько половини відчувають відпові-дальність стосовно навчання, але школа цю відповідальність не розвиває; близько 10% учнів ставляться відповідально лише до деяких предметів та не відчувають з боку школи сприяння у формуванні відповідальності до навчання. На достатньому рівні учні оцінюють доступність та відкритість керівництва закла-ду до спілкування, з проханнями до керівництва закладу звертаються учні не часто, але якщо таке трапляється, то обов'язково отримую відповідь на своє звернення. Результати анкетування також свідчать про необхідність покращення стану та зна-чимості шкільної бібліотеки, оскільки школярі використовують бібліотеку, у переважній більшості, лише задля отримання підручників. Як зазначають учні, їхня думка не враховується під час оформлення та дизайну ка-бінету, режиму роботи школи, тематики гуртків. Більшість респондентів зазначило, що їх думку враховують під час визначення профілю навчання, вибору дозвілля. Частіше всього ініціативу школярі проявляють у класі, рідше – на рівні школи, активність учнів що стосу-ється ініціативи на рівні громади майже не виявляють. Найбільш розповсюдженими поза-урочними заходами у школі є екскурсії, відвідування кінотеатрів, музеїв, виставок, рідше – походи в кіно, пікніки на природі, спільні свята. Про події, які відбувають у школі, організацію заходів учні отримують, в переваж-ній більшості, від класного керівника, рідше – зі спільноти в соціальних мережах. Учні закладу мають уявлення про поняття «корупції», з даним поняттям вчителі ознайомлюють їх через бесіди, уроки, в меншій мірі – через організацію позаурочних за-ходів, рідко – бесіди із запрошенням гостей. Аналізуючи напрям «Управлінські процеси», можна відмітити , що у закладі роз-роблено, розглянуто на педагогічній раді та затверджено стратегію розвитку закладу осві-ти. До розроблення стратегії розвитку було залучено педагогічних працівників школи шляхом створення робочих груп для визначення пріоритетних напрямів розвитку; пред-ставників Батьківської ради школи; представників самоврядування. Стратегію розвитку затверджено у 2020 році, тому складно визначити рівень досягнення цілей та виконання завдань, враховуючи тривалий термін навчання з використанням дистанційних технологій в поточному році. Стратегія розвитку враховує специфіку та умови діяльності закладу, включає завдання щодо створення рівного доступу для здобуття якісної освіти, формування ключових компетентностей; створення сучасної матеріально-технічної бази школи інклюзивного середовища та інші завдання. Стратегія розвитку закладу не піддавалася коригуванню. Враховуючи короткий термін реалізації, складно простежити моніторинг досягнення цілей, визначених стратегією розвитку закладу. На 2020-2021 н.р. річний план роботи школи створено відповідно до стратегії роз-витку закладу з урахуванням освітньої програми. До розроблення річного плану залучали-ся педагогічні працівники закладу та батьки здобувачів освіти під час проведення анкету-вання. Структуру річного плану створено за розділами освітньої діяльності, які охоплю-ють напрями: освітнє середовище закладу освіти, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників та управлінські процеси закладу освіти. Додатком до річного плану є аналіз виконання річного плану минулого навчального року, у якому визначено виконані завдання та завдання, які потребують корекції. Діяльність педагогічної ради відображає та спрямовується на реалізацію річного плану( тематика засідань педагогічних рад, питання до розгляду, організаційні, методичні заходи). У закладі відбувається моніторинг якості освітньої діяльності. Розроблено, затвер-джено та оприлюднено положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка містить опис стратегій і процедур забезпечення якості освіти. Результати самооцінювання протягом навчального року було заслухано на засіданні педагогічної ради(один раз на рік). Було проаналізовано анкетування здобувачів освіти та їх батьків(за зразками анкет «Абетка для директора), анкетування вчителів. Двічі на рік відбувається моніторинг сформованості навчальних досягнень у учнів, здійснюється порівняння підсумкового оцінювання випускників з їх результатами державної підсумкової атестації. На сайті закладу оприлюднено його кошторис та звіт про використання отриманих коштів за останній навчальний рік та квартал. Наказом керівника створено комісію, яка чотири рази на рік вивчає стан матеріально-технічної бази школи та фіксує результати відповідними актами. Керівник регулярно звертається до засновника із клопотаннями щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладу. Наприкінці календарного року формується та надається заявка засновнику щодо здійснення капітальних та поточних ремонтних робіт. План розвитку матеріально-технічної бази школи включено до стратегії розвитку закладу. Результатом звернення до Міського відділу капітального будівництва стало розроблення проєктної документації на капітальний ремонт харчоблоку та актової зали. Аналіз анкетування демонструє, що в переважній більшості учасники освітнього процесу задоволені психологічним кліматом у закладі. Практичним психологом школи проводяться психолого-педагогічні семінари для педагогів на визначені у річному плані роботи теми, створено форум-театр для здобувачів освіти «Повір у себе». Батьки здобува-чів освіти зазначають, що звернення керівництвом закладу розглядаються вчасно, захода-ми реагування вони задоволені або переважно задоволені, однак разом з тим деякі учні зазначають,що їм нічого невідомо про можливість звернення до керівництва школи. В школі ведеться журнал звернень громадян та особистого прийому. Заклад має свій веб-сайт, який систематично оновлюється. Зміст інформації відпо-відає вимогам статті 30 Закону України «Про освіту». Функціонує сторінка школиу соціа-льній мережі Фейсбук, де висвітлюються основні події, що відбуваються в закладі. У вес-тибюлі школи є інформаційний стенд, на якому регулярно оновлюється інформація, «Пар-ламентський вісник» - інформаційний куточок шкільного парламенту. Штатний розпис школи забезпечує виконання освітньої програми. У закладі наявна одна вакантна одиниця керівника гуртка. Всі предмети викладаються педагогічними пра-цівниками , які мають відповідний фах, крім трудового навчання(обслуговуючі види пра-ці) – викладає вчитель образотворчого мистецтва на підставі проходження курсової підго-товки на базі ОІППО. Для пошуку педагогічних кадрів керівництвом закладу практику-ються заявки до Центру зайнятості, співпраця з місцевим педагогічним університетом, пошук на спеціалізованих сайтах. З метою матеріального заохочення працівників закладу, у школі затверджено по-ложення про щорічне преміювання педагогів та за погодженням з профспілковими комі-тетами здійснюється преміювання відповідно до визначених положенням критеріїв. Готу-ються подання на нагородження грамотами та подяками на рівні міста та області. За пого-дженням з профспілковими комітетами, відповідно до укладеного колективного договору щорічно працівникам закладу надаються додаткові дні до відпустки за певні виконувані види роботи. На початку календарного року у закладі педагогічною радою схвалюється план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вчителі обирають для себе різномані-тні форми підвищення кваліфікації: тренінги, семінари, програми тощо. Підвищення ква-ліфікації здійснюється як шляхом очного так і дистанційного навчання на базі КОІППО, платформ EdEra, Всеосвіта, Прометеус та ін. Переважна більшість педагогічних працівни-ків вважає, що керівництво закладу сприяє їх професійному зростанню, регулярно звер-таються із клопотаннями до педагогічної ради закладу про зарахування отриманих серти-фікатів. Проте відсутні педагогічні працівники закладу, які пройшли сертифікацію. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку, правилами для учнів. Більшість учасників освітньо-го процесу вважають, що їх права в закладі не порушуються, обізнані зі своїми правами та обов’язками. Більшість учасників освітнього процесу вважають, що їх пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень. Пропозиції щодо удосконалення освітнього про-цесу обговорюються та отримуються під час педагогічних рад, засідань Батьківської ради, у Вайбер групі вчителів, на класних годинах, засіданнях учнівського самоврядування, під час анкетування. Слід зазначити, що більшість пропозицій від здобувачів освіти та ї бать-ків надходять щодо покращення матеріально-технічної бази закладу. У закладі діють Батьківська загальношкільна рада, батьківські класні активи, уч-нівське самоврядування – шкільний Парламент. Не менше трьох разів на рік керівник за-кладу бере участь у засіданнях Батьківської ради школи. В кінці навчального року відбу-вається публічний звіт керівника закладу про свою діяльність перед батьками, педагогами та громадськістю. Відбуваються зустрічі керівництва школи із представниками учнівсько-го самоврядування для вирішення питань щодо покращення освітнього процесу, урізно-манітнення дозвілля, проведення заходів. За ініціативи учнівського самоврядування у за-кладі було започатковано проведення тематичних днів: «День обіймів», «День щастя» та ін.. Заклад долучається до проектів спортивного , культурного, здоров’язберігаючого напрямків. Команда школи брала участь у міському проекті «Спортивне місто – здорова нація»,у якому виборола друге місце. За результатами участі в даному проєкті школа отримала 8 сучасних LED телевізорів. Кожного року заклад є учасником Свята до Дня міста, у пришкільному таборі організовуються свята за участі представників громадськості та представників місцевої влади. Школа активно взаємодіє із громадськими організаціями «Серце матері», «Флора», «Небайдужі кропивничани» та іншими. Результатом співпраці є проведення спільних свят , заходів , акцій, що відображається на сторінці школи у Фейсбуці, новинах на сайті школи. Режим роботи закладу враховує потреби учасників освітнього процесу. Між урока-ми є дві великі перерви. Тривалість уроків визначена санітарними вимогами. Розклад на-вчальних занять не в повній мірі забезпечує рівномірне навчальне навантаження відповід-но до вікових особливостей учнів. Оскільки у закладі одна спортивна зала, функціонує 26 класів, тому існують проблеми з розкладом уроків фізичної культури. Розклад навчальних занять сформований відповідно до освітньої програми. У школі є учні , які працюють за індивідуальними освітніми траєкторіями: учень з особливими освітніми потребами інклюзивного класу та 3 учнів, які навчаються за індиві-дуально(педагогічний патронаж). Для учня з ООП створено індивідуальну програму роз-витку, до створення якої залучено педагогічних працівників, практичного психолога, ба-тьків дитини; навчальний план, який враховує індивідуальні особливості дитини . Для учнів, які навчаються за формою педагогічного патронажу створені індивідуальні навча-льні плани роботи. Виконання індивідуальних навчальних планів та індивідуальної про-грами розвитку аналізується на педагогічній раді. У закладі розроблено положення про академічну доброчесність. Положення схва-лено педагогічною радою. Зі змістом положення ознайомлені здобувачі освіти (більшість учнів, за результатами анкетування зазначають, що з ними регулярно проводяться бесіди щодо дотримання академічної доброчесності). Більшість учні вважають також оцінювання по відношенню до них справедливим. У закладі не зафіксовано випадків недоброчесної поведінки. В анкетах учні зазна-чають, що вчителі і керівництво інформують їх про негативне ставлення до корупції пере-важно на уроках та під час бесід. Висновок Напрям «Освітнє середовище» відповідає вимогам достатнього рівня. Напрям «Оцінювання здобувачів освіти» відповідає вимогам достатнього рівня. Напрям «Педагогічна діяльність педагогічних працівників» відповідає вимогам достат-нього рівня. Напрям «Управлінські процеси» відповідає вимогам достатнього рівня.

© 2021. Всі права захищені.